PCI = Pat’s Collectors Items
Klant = koper of afnemer van producten of diensten van PCI
 
Artikel 1: Bestellen
 • De door PCI ontvangen bestellingen  worden binnen 3 werkdagen uitgevoerd . Doorgaans ontvangt  de klant de bestelling op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van  de volledige betaling.
 • Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk  is, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen twee werkdagen, nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.
 • De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het  reeds betaalde bedrag.
 • De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.
 • De webshop is gericht  op verkoop aan particulieren/verzamelaars.
 • Bestellingen geplaatst door bedrijven of andere  afnemers met als doel wederverkoop van de aangeschafte artikelen (bijvoorbeeld  via dropshipping) kunnen door PCI eenzijdig geannuleerd worden. Dit is ter beoordeling aan PCI.

 

Artikel 2: Levering 
 • Levering kan plaatsvinden doordat de klant de bestelling na afspraak bij PCI ophaalt of door levering door een externe vervoerder (bijvoorbeeld MyParcel (PostNL)). PCI draagt het risico op o.a. beschadiging of verloren raken tot PCI de bestelling overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder dit risico tot aan de overdracht aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen kan PCI niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Artikel 3: Betaling 
 • Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan te worden, uiterlijk binnen tien werkdagen na de bestelling. Na ontvangst van de volledige betaling wordt een bestelling verstuurd. 
 • Bij het niet (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting stelt PCI de klant in gebreke en stuurt PCI een betalingsherinnering.. Alle vorderingen op de klant worden direct opeisbaar. Indien volledige betaling pas plaatsvindt na een aanmaning, dan is de klant PCI een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien de klant in verzuim blijft en  PCI de vordering ter incasso moet uitbesteden, dan is de klant ook de volledige rente-, incasso en overige bijkomende kosten om tot invordering van de betalingsverplichting te geraken, verschuldigd. PCI behoudt zich het recht voor om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen op de klant.
 • PCI behoudt zich het recht voor bestellingen niet te leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden te versturen.
 
Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten 
 • De op deze site vermelde prijzen   gelden alleen voor bestellingen via deze site. 
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief voor (strip)boeken of merchandise/curiosa.
 • De prijzen zijn exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van drukfouten. Voor de verzendkosten, zie het betreffende overzicht.
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
 • Alle goederen blijven eigendom van PCI tot deze volledig zijn betaald: de klant mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang de klant niet in gebreke is. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt de klant tot zekerheid ten volle op PCI over. PCI machtigt de klant, herroepbaar, om ten behoeve van  de factuur van PCI uit naam van de klant invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer  de klant zijn betalingsverplichtingen aan PCI niet nakomt. In pandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen uit bestellingen door PCI betekent niet dat PCI van de overeenkomst afziet – tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.
 
Artikel 6: Vervangende goederen 
 • Voor klachten over een bestelling kan  de klant mailen naar patscollectorsitems@gmail.com .
 • Klachten over bestellingen, geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum via het in 6.1 genoemde e-mailadres te worden voorgelegd aan PCI. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 • In geval van een aantoonbare productiefout aan of in het bestelde  neemt de klant met PCI contact op via het voornoemde emailadres en dient het bestelde binnen drie werkdagen na leveringsdatum per post naar Pat’s Collectors Items, Sondervick 110, 5505 NG Velhoven NL te worden teruggestuurd, mits in originele verpakking en een bijgevoegde schriftelijke verklaring met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het oorspronkelijk bestelde. Indien  het oorspronkelijk bestelde niet (meer) beschikbaar is, neemt PCI via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van het oorspronkelijk bestelde een andere bestelling doen. In plaats van terugsturen kan de klant het bestelde ook, na het maken van een afspraak, terugbrengen naar PCI.
 • In geval van transportbeschadiging aan het bestelde l kan de klant met PCI contact opnemen  via het voornoemde emailadres en het bestelde binnen drie werkdagen na leveringsdatum, per post naar Pat’s Collectors Items, Sondervick 110, 5505 NG Velhoven NL worden teruggestuurd, mits in originele verpakking en een bijgevoegde schriftelijke verklaring met beschrijving van de transportbeschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het oorspronkelijk bestelde. Indien het oorspronkelijk bestelde niet (meer) beschikbaar is, neemt PCI via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van het oorspronkelijk bestelde, een andere bestelling doen. In plaats van terugsturen kan de klant het bestelde  ook, na het maken van een afspraak, terugbrengen naar PCI.
 • In geval van transportbeschadiging, waarbij de klant moet tekenen voor ontvangst, noteert de klant de beschadiging op de afleverbon,  die het vervoersbedrijf aan de klant overhandigt en neemt de klant direct contact op met PCI in verband met de beschadiging. Het bestelde moet binnen drie werkdagen na leveringsdatum per post naar Pat’s Collectors Items, Sondervick 110, 5505 NG Velhoven NL worden teruggestuurd, mits in originele verpakking en een bijgevoegde schriftelijke verklaring met beschrijving van de transportbeschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het oorspronkelijk bestelde. Indien het  oorspronkelijk bestelde niet (meer) beschikbaaris, neemt PCI via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van het oorspronkelijk bestelde, een andere bestelling doen. In plaats van terugsturen kan de klant het bestelde ook, na het maken van een afspraak, terugbrengen naar PCI.
 • De verzendkosten voor het retourneren van het bestelde op basis van artikel 6.3, 6.4 en 6.5  zijn voor rekening van de klant.
 • De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende bestellingen op basis van artikel 6.3, 6.4 en 6.5 zijn voor rekening van PCI.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht 
 • De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het bestelde te retourneren binnen een periode van tien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
 • Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de bestelling, is alleen toegestaan, indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
 • Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen bestelling te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 • De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht, indien de betreffende bestelling compleet, onbeschadigd, ongebruikt is en in de originele verpakking geretourneerd wordt.
 • De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door PCI bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.
 
Artikel 8: Persoonsgegevens  
 • PCI neemt bij het gebruik van persoonsgegevens steeds de bijzondere zorgvuldigheid in acht, zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
 • De klant ontvangt van PCI geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke, tenzij dit door de klant zelf is aangevraagd.
 • De persoonsgegevens van een klant zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over PCI en haar producten en/of diensten.
 
Artikel 9: Geschillenbeslechtiging 
 • In het geval van een geschil dient de klant binnen  tien werkdagen vanaf het eerste contact op te nemen met PCI door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. PCI dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
 • Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden,  zal PCI de klant daarvan op de hoogte brengen, met een indicatie van de vertragingsduur.
 
Artikel 10: Toepasselijk recht 
 • Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar PCI is gevestigd.
 
Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst 
 • Bij het plaatsen van een bestelling en/of het geven van een opdracht, bevestigt de klant  deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. Levering van PCI aan  de klant vindt uitsluitend plaats onder deze  algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen, die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de klant, worden door PCI niet geaccepteerd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van PCI mogelijk. Aanbiedingen van PCI zijn vrijblijvend en niet bindend.
 
Artikel 12: Akkoord 
Een ieder, die zich als klant  aanmeldt bij PCI, geeft daarmee aan deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben.