Verwerkingsverantwoordelijke
Pat’s Collectors Items, Sondervick 110, 5505 NG Velhoven NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uavg), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Pat’s Collectors Items, Sondervick 110, 5505 NG Velhoven NL 
Website: https://patscollectorsitems.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 30412087
Mailadres: patscollectorsitems@gmail.com
 
Persoonsgegevens die PCI verwerkt
Pat’s Collectors Items (PCI) verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen die gebruik maen van diensten van PCI en/of  van natuurlijke personen die persoonsgegevens zelf aan PCI hebben verstrekt.
Navolgende persoonsgegevens worden door PCI verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekening- en bankgegevens
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt PCI persoonsgegevens?
Pat’s Collectors Items (PCI) verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Bestellingen conform de overeenkomst te kunnen versturen en afhandelen;
 • Betalingen conform bestelling te kunnen verifiëren en bij retournering te kunnen terugstorten; 
 •  Te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • indien PCI hier wettelijk toe verplicht is, zoals voor  belastingaangiftes.
 
Hoe lang bewaart PCI persoonsgegevens?
Pat’s Collectors Items (PCI) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld.  PCI hanteert een bewaartermijn van zeven kalenderjaren voor alle persoonsgegevens.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Pat’s Collectors Items (PCI) verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de uitvoering van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting dit vergt, worden door PCI strikt noodzakelijke persoonsgegevens (ook) buiten de EU doorgegeven aan derden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Klanten en andere natuurlijke personen, waarvan Pat’s Collectors Items (PCI) persoonsgegevens heeft verwerkt, hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast hebben deze personen het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Pat’s Collectors Items. 
Ook hebben deze personen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat deze personen bij PCI het verzoek kunnen indienen om de eigen persoonsgegevens, waarover PCI de beschikking heeft (gekregen), middels een computerbestand naar de betreffende persoon of naar een andere, door deze persoon aan te geven organisatie of persoon, te sturen. 
Dergelijke verzoeken  dienen te worden gestuurd naar Pat’s Collectors Items.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, dient met het verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de verzoekende persoon meegestuurd te worden. De persoon, die het verzoek doet, dient daarbij de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming en voorkoming van misbruik van deze persoonsgegevens.   PCI reageert dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op het  verzoek. 
PCIwijst volledigheidshalve  op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe worden persoonsgegevens bij PCI beveiligd?
Pat’s Collectors Items (PCI) neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht een klant de indruk hebben dat gegevens door PCI niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, verzoekt PCI per omgaande contact op te nemen via Pat’s Collectors Items. 
Pat’s Collectors Items heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL).  PCI verstuurt  persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is te  zien aan de adresbalk, ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • DNSSEC, een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://patscollectorsitems.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Het wordt voorzien van een digitale handtekening. Die handtekening kan automatischgecontroleerd worden. Op die manier voorkomt PCI dat  een klant omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 
 
Bestellen
Door een bestelling geeft u als klant te kennen, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Pat’s Collectors Items (PCI). PCI heeft het recht haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Alle artikelen die bij PCI te koop zijn, zijn naar eer en geweten omschreven. 
Mocht u onverhoopt artikelen ontvangen die u niet heeft besteld of afwijken van de beschrijving en of foto’s,  brengt u dan PCI zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst, hiervan via een email op de hoogte. Op deze manier kan PCI ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een passende oplossingkomt. Bent u niet tevreden over een artikel of zijn er verborgen gebreken, retourneer het artikel in de originele verpakking en onbeschadigd aan PCI. PCI hanteert de regel : niet goed geld terug! 
U ontvangt dan het originele aankoopbedrag terug minus de verzendkosten. Of PCI zoekt samen met u naar een passende oplossing, zoals het uitzoeken van een ander item uit de winkel. PCI streeft ernaar om er altijd wel uit te komen. Items die zijn besteld en na 4 weken nog niet zijn betaald, worden weer in de webwinkel terug geplaats.  Dit, tenzij u vooraf met PCI hier afspraken over heeft gemaakt.
 
Betaalde items, hetzij gewonnen in een veiling of aangekocht in de webwinkel, dienen door of namens de klant binnen 12 maanden te zijn afgehaald als voor “Ophalen” is gekozen. Bij overschrijding van deze termijn  zijn de items weer eigendom van PCI. De items zullen vervolgens weer te koop worden aangeboden, de opbrengsten hiervan zijn voor PCI.  Er is dan ook geen recht van restitutie meer op deze reeds betaalde items. 
 
Onze prijzen zijn gegarandeerd! De prijzen van in de webshop van PCI zijn exclusief verzendkosten. Combineer artikelen en bespaar zo op de verzendkosten. Zie “Verzendkosten” voor een overzicht van de verzendkosten.
PCI accepteert betaling via Paypal of  overmaken op onze bankrekening.
Aankopen dienen binnen tien werkdagen na aankoop volledig betaald te zijn. Mocht u grotere aankopen willen doen en deze in delen betalen, neem dan contact met PCI op. Gekochte en betaalde artikelen worden verzonden na ontvangst van de volledige betaling binnen maximaal 3 werkdagen. Er wordt alleen verzonden via MyParcel (PostNL). 
Meteen aankoop bij PCI op  veilingsites Bobbedoes of Catawiki beschouwt PCI deze koper als klant en worden de betreffende persoonsgegevens bij PCIconform haar Privacyverklaring verwerkt.
PCI behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.